Laguny

Vybudování přesně na míru v jakékoliv velikosti, podle požadavků zákazníka a na základě dostupné plochy. Zabezpečíme i pozemní úpravy a nainstalujeme nejvhodnější míchací a přečerpávající zařízení. Zákazník od nás dostane hotovou a funkční lagunu.

Výstavba lagun

Lagúny 1

Zemní práce se realizují podle nákresu č. 2972. Úroveň dna laguny je závislá od hladiny podzemní vody. Dno musí být minimálně 20 cm nad nejvyšší úrovní podzemní vody.

Lagúny 2

Zeminu, kterou získáme z výkopu tělesa laguny, použijeme na vytvoření násypu. Zároveň při formování násypu zeminu stláčíme. Násyp musí být pevný a kompaktní. Vnější a vnitřní strana násypu musí mít sklon v 45°úhlu.

Lagúny 3

Systém trubek a drenáží musí být zakopaný. Nejlépe ještě před ukončením stavebních prací na posledním násypu. Ve stejném čase je také nejlepší zakopat možný cirkulační systém, v případě že se rozhodneme pro tuto možnost. Musíme si zapamatovat, že zeminu nad trubkami a drenážním systémem je třeba utlačit.

Lagúny 4

Drenážně – kontrolní systém má dvě funkce:

  • zjištění možného poškození fólie
  • možnost odvětrávání plynů z půdy

Po ukončení zemních prací musí být povrch dna a násypu hladký a vyrovnaný.

Lagúny 5

Na vrcholu násypu je vykopaná drážka. Drážka je 30 cm široká a 30 cm hluboká. Zemina, která se získá výkopem drážky, zatím může zůstat vedle drážky.

Lagúny 6

Předtím, než vysteleme lagunu fólií, odstraníme všechny kameny, ostré předměty, kořeny nebo všechny předměty, které by mohli být příčinou poškození fólie, která bude uložená na dně a násypu laguny.

Zasypeme i otvory nad trubkami a míchacím systémem, zeminu utlačíme a preventivně překryjeme kusem fólie, aby se zabránilo poškození hlavní fólie.

Lagúny 7

Za pomoci lidí a jeřábu natáhneme fólii z jedné strany na druhou k ostatním a dbáme na to, aby byl celý násyp pokrytý fólií.

Lagúny 8

Fólie musí být rovnoměrně natáhnutá na všechny strany a do koutů laguny bez záhybů.

Teď můžeme instalovat koncové části systému trubek a promíchávání.

Lagúny 9 Lagúny 10
Lagúny 11

Před umístěním krycí fólie oddělíme všechny plovoucí zařízení na dně laguny. Potom umístíme krycí fólii stejným způsobem jak fólii výstelky. Vyrovnáme také všechna nerovná místa a záhyby na krycí fólii i ve vnitřku drážky.

Lagúny 12

Zasypeme drážku zeminou a utlačíme ji. Teď spojíme plovoucí zařízení s krycí fólií.

Na vnější straně násypu, jako prevenci proti erozi vykonáme výsev trávového semena, nebo použijeme tenkou fólii s pevným plátnem.

Lagúny 13

Montáž vypouštěcího a napouštěcího zařízení na vnější straně laguny.