Legislativa

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (91/676/EHS) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Důležitou součástí opatření je budování skladovacích nádrží dostatečné kapacity na zemědělský živočišní odpad.

Základním předpisem pro uplatnění nitrátové směrnice (směrnice Rady 91/676/EHS) v České republice je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V § 33 je zaveden pojem „zranitelné oblasti“ a je zmocněna vláda ke stanovení zranitelných oblastí a vhodných způsobů hospodaření („akční program“).

Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu.

Prováděcím předpisem k vodnímu zákonu je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. bylo dosud dvakrát novelizováno, v roce 2008 byl nařízením vlády č. 108/2008 Sb. vyhlášen druhý akční program, který zavádí změny požadovaných kapacit na skladování statkových hnojiv od roku 2014 (kapacita 6 měsíců - hnůj, kejda, močůvka). Většina zemědělských podniků má nedostatečné skladovací kapacity, které si budou vyžadovat investice ve výši 4,7 mld. Kč.

V rámci našeho komplexního programu ochrany vod v zemědělských družstvech vám nabízíme produkty, které vám pomůžou rychle a efektivně splnit požadavky Nitrátové směrnice.

Zdroj: www.nitrat.cz