Legislatíva

V roku 2002 bola do zákona o vodách č. 184/2002 implementovaná Nitrátová smernica 91/676/EEC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

V zmysle tohto zákona bol vypracovaný Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, nariadením vlády SR č. 249/2003 boli vymedzené zraniteľné územia na celkovej výmere 1 517 624 ha poľnohospodárskej pôdy (62% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy). Realizácia potrebných opatrení sa premieta do Akčného plánu, ktorý stanovuje časové obdobie 4 rokov (2004-2008) na ich aplikáciu. Najdôležitejšou súčasťou opatrení je budovanie skladovacích nádrží dostatočnej kapacity na živočíšne odpady z poľnohospodárstva.

Nitrátová smernica je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.

V rámci nášho komplexného programu ochrany vôd na poľnohospodárskych družstvách vám ponúkame produkty, ktoré vám pomôžu rýchlo a efektívne splniť požiadavky Nitrátovej smernice.